Nâng cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế

VĂN DŨNG |

Tổng cục Thuế vừa nâng cấp xong phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.3.3, khai thuế qua mạng iHTKK phiên bản 3.1.5 và phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phiên bản 3.2.3. Đồng thời bổ sung một số yêu cầu hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC, tờ khai thuế Môn bài ban hành kèm theo Thông tư số156/2013/TT-BTC, cập nhật danh mục phí, lệ phí theo Thông tư số 112/2013/TT-BTC áp dụng cho Cục Tần số vô tuyến điện.

Theo đó, nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TNDN, TNCN, thuế Môn bài và danh mục phí, lệ phí trên ứng dụng HTKK, iHTKK, cụ thể: Bổ sung chức năng kê khai các tờ khai thuế TNDN mẫu số 04/TNDN, 06/TNDN và hết hiệu lực tờ khai 08B/KK-TNCN từ kỳ tính thuế năm 2015 theo quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Bổ sung/nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Cập nhật danh mục phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15.8.2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện, trong đó: Bổ sung “Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện”. Đổi tên “Phí sử dụng, bảo vệ tần số vô tuyến điện” thành “ Phí sử dụng tần số vô tuyến điện”.

Các phần mềm ứng dụng này được áp dụng từ ngày 18.8.2015, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.3, iHTKK 3.1.5 và phần mềm QTTNCN 3.2.3 thay cho các phiên bản trước đây. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các doanh nghiệp liên hệ điện thoại số 0510.3852534 (Phòng Tin học - Cục Thuế Quảng Nam) để được hỗ trợ.

VĂN DŨNG