Nghị định 91 có hiệu lực từ ngày 15.11.2014 và những điểm mới về thuế

VĂN DŨNG |

(QNO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP bổ sung một số điều của 4 Nghị định ( NĐ 218 thuế TNDN, 209 thuế GTGT, 65 thuế TNCN và 83 quản lý thuế) và có 18 điểm mới, cụ thể:

1. Bổ sung quy định không thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với chênh lệch do đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa;

2. Sửa đổi thời gian miễn thuế từ 1 năm lên tối đa không quá 3 năm đối với thu nhập từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ được miễn thuế từ 1 năm lên tối đa không quá 5 năm kể từ ngày có doanh thu từ bán sản phẩm; thu nhập từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm theo quy định của pháp luật;

3. Bổ sung quy định cho phép DN được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi có tính chất phúc lợi như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại các cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (tổng số chi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế);

4. Bổ sung quy định cho phép DN được trích khấu hao theo giá thực tế đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi sử dụng để làm mẫu và lái thử của các cơ sở kinh doanh ô tô (tương ứng phần vượt trên 1,6 tỷ đồng);

5. Bổ sung quy định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi tại khoản này không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, độ thị loại 1 trực thuộc trung ương và các đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 1.1.2009, theo đó, DN có dự án đầu tư tại khu công nghiệp thuộc các địa bàn này được hưởng ưu đãi theo quy định;

6. Bổ sung quy định đối với dự án phân kỳ đầu tư và dự án trang bị bổ sung máy móc thường xuyên được hưởng ưu đãi thuế theo mức ưu đãi đang áp dụng đối với dự án đầu tư lần đầu; đối với dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 1.1.2014 thì ưu đãi thuế được hưỡng cho thời gian ưu đãi còn lại được tính từ ngày 1.1.2014;

7. Bổ sung quy định chuyển tiếp ưu đãi thuế TNDN đối với DN dệt may đáp ứng tiêu chí xuất khẩu bị ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) được lựa chọn để hưởng ưu đãi thuế theo các điều kiện DN đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế TNDN tại thời điểm được cấp Giấy phép thành lập hoặc tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN trước đây tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO;

8. Cập nhật thông tin về một số địa bàn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

9. Bổ sung quy định, trường hợp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào;

10. Bổ sung quy định được khấu trừ thuế GTGT theo giá thực tế đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi dùng để làm mẫu, lái thử của các cơ sở kinh doanh ô tô);

11. Bổ sung quy định được trừ khỏi diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản lợi ích nhận được là nhà ở, điện, nước do DN xây dựng để cung cấp cho người lao động tại khu công nghiệp, khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trở lên;

12. Bổ sung quy định cho phép cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán không phải quyết toán thuế TNCN;

13. Bổ sung quy định không phải quyết toán thuế đối với cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp;

14.  Bổ sung quy định người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh đã có văn bản đề nghị gửi cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đăng ký kinh doanh thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh;

15. Bổ sung vào diện được áp dụng biên pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm: DN có quy mô đầu tư lớn, dự án trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư ưu tiên được Thủ tướng Chính  phủ chấp thuận trước khi cấp phép đầu tư;

16. Bổ sung quy định khai thuế quý áp dụng đối với người nộp thuế có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống (thay vì 20 tỷ đồng);

17. Bổ sung quy định không thực hiện khai quyết toán thuế TNDN các trường hợp chuyển đổi mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của DN trước chuyển đổi;

18. Quy định DN không phải kê khai thuế TNDN theo quý mà tạm nộp theo quý quyết toán theo năm.

VĂN DŨNG