Người lao động làm việc trong khu kinh tế không còn được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân

V.D |

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 5.9.2014 hướng dẫn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế. 

Theo đó, người lao động làm việc trong khu kinh tế không còn được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân. Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP về chi phí đầu tư, xây dựng được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Cả hai thông tư này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26.8.2019.