Nhận thù lao từ thu hộ, chi hộ cho cơ quan nhà nước không phải kê khai, nộp thuế GTGT

HOÀNG VY |

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 193/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24.11.2015 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Thông tư 193 bổ sung điểm h khoản 7 Điều 5 của Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn cụ thể việc kê khai, tính thuế GTGT khi tổ chức, doanh nghiệp nhận được các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ của các cơ quan này. Đồng thời Thông tư 193 cũng quy định rõ “Thù lao thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT quy định tại điểm này là các khoản thù lao nhận được từ hoạt động: thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cơ quan bảo hiểm xã hội; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ LĐ-TB&XH; thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan nhà nước”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10.1.2016. Các tổ chức, doanh nghiệp nhận được các khoản thù lao từ các hoạt động thu hộ, chi hộ của các cơ quan nhà nước trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư này.

HOÀNG VY