Nội dung chủ yếu của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa gồm 35 điều, chia thành 4 chương:

Chương I. Quy định chung (gồm 7 điều, từ điều 1 đến điều 7)

- Về phạm vi điều chỉnh: phạm vi điều chỉnh của luật gồm các nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ DN nhỏ và vừa; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

- Về đối tượng áp dụng luật gồm DN được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về DN, đáp ứng các tiêu chí xác định DN nhỏ và vừa. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

- Về tiêu chí xác định DN nhỏ và vừa: Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn vận dụng tiêu chí xác định DN nhỏ và vừa tại Nghị định 56/2009/NĐ-CP và tạo sự linh hoạt điều chỉnh quy mô DN nhỏ và vừa phù hợp với mục tiêu phát triển trong từng thời kỳ, luật này quy định DN nhỏ và vừa bao gồm DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN vừa, có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí là tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

- Nguyên tắc hỗ trợ DN nhỏ và vừa:

+ Nguyên tắc 1: việc hỗ trợ DN nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên.

+ Nguyên tắc 2: bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.

+ Nguyên tắc 3: Nhà nước hỗ trợ DN nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.

+ Nguyên tắc 4: việc hỗ trợ DN nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật.

+ Nguyên tắc 5: trường hợp DN nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của pháp luật thì DN được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

+ Nguyên tắc 6: DN nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(Còn tiếp)

VĂN DŨNG (tổng hợp)