Phải thành lập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản

VĂN DŨNG |

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5696/UBND-KTTH về việc thành lập doanh nghiệp (DN) để kê khai, nộp thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Quảng Nam.

Theo công văn, UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, DN đã được cấp giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh khẩn trương làm việc với Sở KH-ĐT, Sở TN-MT để lập thủ tục thành lập DN và điều chỉnh các thủ tục đã cấp để kê khai thực hiện các nghĩa vụ về tài chính kể từ ngày 1.1.2018 (kể cả các tổ chức, DN đã thành lập chi nhánh). UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở KH-ĐT, Sở TN-MT, Cục Thuế và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện các công việc cụ thể, như sau: Sở KH-ĐT căn cứ danh sách các tổ chức, DN đã được cấp giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhưng chưa thành lập DN và kê khai, nộp thuế tại Quảng Nam do Sở TN-MT cung cấp, có trách nhiệm thông báo cho các DN thực hiện các hồ sơ, thủ tục thành lập DN theo quy định; hướng dẫn các tổ chức, DN thực hiện các hồ sơ, thủ tục hoạt động, đăng ký kê khai thực hiện nghĩa vụ về tài chính tại Quảng Nam và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có).

Đối với Sở TN-MT, chủ trì rà soát, yêu cầu các tổ chức, DN đã được cấp giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản chưa thành lập DN, chưa đăng ký, kê khai thực hiện nghĩa vụ về tài chính tại Quảng Nam (kể cả chi nhánh) cung cấp doanh sách cho Sở KH-ĐT; phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết thủ tục điều chỉnh tên DN trong giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản. Trường hợp đơn vị không thực hiện thì tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép đã cấp; khi tiếp nhận, xem xét, tham mưu cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản đối với các DN, yêu cầu thành lập DN để kê khai, thực hiện nghĩa vụ về tài chính phát sinh từ hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản tại Quảng Nam; phối hợp chặt chẽ với Sở KH-ĐT, Cục Thuế trong việc theo dõi, xử lý đối với việc thực hiện nghĩa vụ về tài chính phát sinh trong hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản của các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở TN-MT rà soát, đôn đốc các tổ chức, DN đã được cấp giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản để yêu cầu kê khai, thực hiện các nghĩa vụ về tài chính phát sinh từ hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản tại Quảng Nam; cung cấp các thông tin về tình hình kê khai, thực hiện các nghĩa vụ về tài chính của tổ chức, DN đã được cấp giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản cho các cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục phối hợp quản lý thuế theo chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan phối hợp với chính quyền cấp xã tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh tài nguyên khoáng sản trên địa bàn phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo UBND tỉnh. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

VĂN DŨNG