Phấn đấu giảm thời gian nộp thuế còn 119 giờ

VĂN DŨNG |

Ngày 15.5.2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Theo đó, nghị quyết đề ra mục tiêu là tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới; trong đó cải thiện mạnh mẽ các chỉ số đang bị xếp hạng thấp, như chỉ số khởi sự kinh doanh tăng thêm ít nhất 40 bậc (hiện xếp thứ 123); giải quyết tranh chấp hợp đồng tăng thêm 10 bậc (hiện xếp thứ 66); giải quyết phá sản doanh nghiệp tăng thêm 10 bậc (hiện xếp thứ 129). Ngoài ra, hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh; kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành; đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm; xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan; giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25 - 27% hiện nay xuống còn dưới 10%. Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đến hết năm 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4. Cải thiện năng lực cạnh tranh ngành du lịch tăng thêm khoảng 10 bậc (hiện xếp 67/136 quốc gia) để ngành du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số nộp thuế theo mục tiêu đề ra tại các Nghị quyết số 19; phấn đấu giảm thời gian nộp thuế (không bao gồm thời gian nộp bảo hiểm xã hội) xuống còn 119 giờ. Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế thuộc diện phải kiểm tra và phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết theo đúng thời gian quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch các quy định của Luật Quản lý thuế, các quy định thanh tra, giải quyết khiếu nại và hoàn thuế giá trị gia tăng.

VĂN DŨNG