Quán triệt Nghị uyết Trung ương 8 (khóa XII) cho đảng viên

VĂN DŨNG |

Cuối tuần qua, Đảng ủy Cục Thuế đã tổ chức buổi học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, công chức, người lao động tại cơ quan Cục Thuế Quảng Nam. Đồng chí Võ Công Úc - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã báo cáo, truyền đạt và quán triệt nội dung văn kiện được Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) thông qua: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị giúp đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của các văn kiện Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan và cá nhân mỗi đảng viên; góp phần cùng toàn Đảng tuyên truyền sâu rộng sớm đưa các nội dung văn kiện của hội nghị vào cuộc sống.

VĂN DŨNG