Quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Ngày 9.9.2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Nghị định mới này, quy định bổ sung khoản 9 vào Điều 10 (Nghị định 45) “Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp người trúng đấu giá thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Việc miễn, giảm tiền sử dụng khi giao đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách cải thiện nhà ở được thực hiện theo chính sách có liên quan và không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất”. Đồng thời nghị định còn sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46. Cụ thể: “Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê”.

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất hàng năm và đang trong thời kỳ được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất nếu thực hiện chuyển nhượng tài sản sở hữu của mình trên đất gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật và người mua tài sản trên đất tiếp tục được Nhà nước cho thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại với mục đích sử dụng đất theo đúng mục đích khi nhận quyền chuyển nhượng thì người chuyển nhượng không được tính số tiền thuê đất đã được miễn, giảm vào giá chuyển nhượng; người nhận chuyển nhượng tiếp tục được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại. Trường hợp sau khi nhận chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng không tiếp tục theo đúng mục đích của đất khi nhận chuyển nhượng và chuyển sang sử dụng vào mục đích khác thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.11.2016.

VĂN DŨNG (tổng hợp)