Sửa đổi, bổ sung chính sách phát triển thủy sản

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Mặc dù đã có hiệu lực thi hành hơn một năm nay, nhưng Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản chưa khơi thông được nguồn vốn tín dụng hiệu quả giúp ngư dân có điều kiện phát triển thủy sản, để tháo gỡ rào cản này, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2015/NĐ-CP (NĐ 89) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67 (NĐ 67) và có hiệu lực thi hành từ ngày 25.11.2015. Theo đó, Nghị định 89 sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 4 của NĐ 67 về hạn mức vay, lãi suất cho vay và mức bù trừ chênh lệch lãi suất, cụ thể:

- Đối với đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ (bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; máy móc thiết bị bảo quản hải sản; bảo quản hàng hóa; bốc xếp hàng hóa): Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới chủ tàu được vay vốn ngân hàng tối đa 95% tổng giá trị với lãi suất 7%/năm (chủ tàu trả 1%/năm, ngân sách nhà nước (NSNN) cấp bù 6%/năm); Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ, chủ tàu được vay vốn ngân hàng tối đa 70% tổng giá trị, lãi suất 7%/năm (chủ tàu trả 3%/năm, NSNN cấp bù 4%/năm).

- Đối với đóng mới tàu khai thác xa bờ (bao gồm cả máy móc trang thiết bị hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác; ngư lưới cụ; trang thiết bị bảo quản hải sản): Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính từ 400CV đến dưới 800CV, chủ tàu được vay vốn ngân hàng tối đa 90% tổng giá trị, lãi suất 7%/năm (chủ tàu trả 2%/năm, NSNN cấp bù 5%/năm); Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính từ 800CV trở lên, chủ tàu được vay vốn ngân hàng tối đa 95% tổng giá trị, lãi suất 7%/năm (chủ tàu trả 1%/năm, NSNN cấp bù 6%/năm); Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ, chủ tàu được vay vốn ngân hàng tối đa 70% tổng giá trị, lãi suất 7%/năm (chủ tàu trả 3%/năm, NSNN cấp bù 4%/năm); Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ đồng thời gia cố bọc vỏ thép, bọc vỏ vật liệu mới cho tàu, chủ tàu được vay vốn ngân hàng tối đa 70% tổng giá trị, lãi suất 7%/năm (chủ tàu trả 3%/năm, NSNN cấp bù 4%/năm).

- Đối với nâng cấp tàu vỏ gỗ, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính dưới 400CV thành tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên và nâng cấp công suất máy đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên, chủ tàu được vay vốn ngân hàng tối đa 70% tổng giá trị nâng cấp tàu với lãi suất 7%/năm (chủ tàu trả 3%/năm, NSNN cấp bù 4%/năm). Đối với trường hợp gia cố bọc vỏ thép; bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ; trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị khai thác, máy móc thiết bị bảo quản sản phẩm, trang thiết bị bốc xếp hàng hóa, chủ tàu được vay vốn ngân hàng tối đa 70% tổng giá trị nâng cấp với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm, NSNN cấp bù 4%/năm.

- Bổ sung, thời gian cho vay hỗ trợ lãi suất: 11 năm đóng mới tàu vỏ gỗ, nâng cấp tàu; 16 năm đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới. NSNN hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm (BH) cho tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác xa bờ là thành viên tổ, đội, HTX khai thác hải sản, nghiệp đoàn nghề cá và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên: Hỗ trợ 100% kinh phí mua BH tai nạn cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu. Hỗ trợ hàng năm kinh phí mua BH thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ mỗi tàu (BH mọi rủi ro) với mức: 70% với tàu có công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400CV; 90% với tàu có công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Ngoài ra, Nghị định 89 còn sửa đổi, bổ sung: chủ tàu còn được thực hiện một hoặc nhiều nội dung, như thay máy tàu, gia cố bọc vỏ thép, bọc vỏ vật liệu mới…; cũng như hỗ trợ 100% chi phí thiết kế mẫu tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới, vỏ gỗ khai thác hải sản… công suất máy chính từ 400CV trở lên.

VĂN DŨNG (tổng hợp)