Tăng cường các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế

HOÀNG VY |

Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức hội nghị chuyên đề với các đơn vị trong ngành để bàn về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế năm 2017 và những năm tiếp theo. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, đến hết quý I/2017 số tiền nợ thuế đã lên đến 1.101,611 tỷ đồng, tăng 196,854 tỷ đồng so với thời điểm 31.12.2016. Trong đó, nợ có khả năng thu là 559,668 tỷ đồng, tăng 247,043 tỷ đồng. nguyên nhân của việc tăng nợ thuế này theo phân tích của Cục Thuế là một số doanh nghiệp có phát sinh số thuế nộp nhưng không nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước, dẫn đến số tiền nợ thuế tăng 22% so với cuối năm 2016. Bên cạnh đó, bằng những biện pháp quyết liệt ngành Thuế cũng đã thu vào ngân sách nhà nước được 55,057 tỷ đồng tiền nợ thuế của năm 2016 chuyển sang.

Đánh giá của Cục Thuế, mặc dù kết quả thu ngân sách quý I/2017 đạt khá (3.454 tỷ đồng, tăng 29%), tuy nhiên nợ đọng thu thuế không giảm mà lại tăng (tăng 22%), đây là áp lực lớn tác động không nhỏ đến việc hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2017 (14.150 tỷ đồng).

HOÀNG VY