Tăng cường công tác thu hồi nợ thuế

VĂN DŨNG |

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường công tác thu hồi nợ thuế, vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tập trung  thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng thuế xuống mức thấp nhất.

Cụ thể, Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Bộ Tài chính chỉ đạo các Cục Thuế thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách về quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế và xử lý nợ thuế đảm bảo hành lang pháp lý, tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác xử lý thu hồi nợ thuế. Trên cơ sở đó để đề xuất hoàn thiện dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, đảm bảo tính khả thi, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập hiện nay. Đồng thời Bộ Tài chính cũng yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, rà soát số nợ đọng thuế trên địa bàn quản lý, xây dựng phương án thu hồi nợ đọng thuế, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và báo cáo Tổng cục Thuế phương án xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Phân công, giao nhiệm vụ xử lý nợ thuế cho từng lãnh đạo cục thuế, trưởng phòng, chi cục trưởng và từng công chức tham gia công tác quản lý nợ thuế, gắn với việc giao chỉ tiêu xử lý nợ thuế theo từng người nộp thuế. Phân loại nợ thuế theo đúng Quy trình quản lý nợ thuế, phản ảnh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ và gắn trách nhiệm của từng công chức được giao nhiệm vụ quản lý nợ trong việc phân loại tiền nợ thuế. Qua đó, định kỳ hàng tháng thống kê danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nợ thuế lớn trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh, ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế của tỉnh để chỉ đạo thực hiện. Ban hành đầy đủ thông báo nộp tiền thuế nợ, tiền chậm nộp đến từng người nộp thuế để đôn đốc thu tiền thuế nợ, tiền chậm nộp thuế. Đặc biệt, chú trọng đến việc công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương về người nộp thuế chây ỳ nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, lên án mạnh mẽ và xử lý kiên quyết các hành vi trốn thuế, gian lận thuế...

Bộ tài chính cũng yêu cầu giải quyết kịp thời các hồ sơ gia hạn nộp thuế, xử lý dứt điểm các khoản nợ đang xử lý trước ngày 31.12.2018; lập thủ tục xóa nợ tiền thuế đối với các trường hợp được quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các chi cục thuế tổ chức rà soát số nợ đọng thuế trên địa bàn quản lý, xây dựng phương án thu hồi nợ thuế báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố và cùng báo cáo cục thuế để xem xét phê duyệt. Đinh kỳ hàng tháng đánh giá tình hình thực hiện xử lý thu hồi nợ thuế trên địa bàn, tổng hợp báo cáo cục thuế trước ngày 30 của tháng về kết quả thu nợ thuế cũng như các vướng mắc phát sinh.

Theo Tổng cục Thuế, đến ngày 30.9.2018 tổng số nợ thuế trên phạm vi cả nước là 82.961 tỷ đồng, chiếm 7,5% tổng số dự toán thu nội địa, tăng 13,4% (+9.817 tỷ đồng) so với thời điểm 31.12.2017). Theo Cục Thuế Quảng Nam, đến ngày 30.9.2018 tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh hơn 883,3 tỷ đồng, chiếm 5,7% tổng số dự toán thu nội địa do ngành thuế quản lý, tăng 13% (+102,6 tỷ đồng) so với thời điểm 31.12.2017. Cũng trong 9 tháng qua, ngành thuế toàn tỉnh đã thực hiện biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế tại ngân hàng 872 lượt, thông báo 290 lượt hóa đơn không còn giá trị sử dụng và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 65 trường hợp. Đồng thời công khai trên phương tiện thông tin đại chúng 147 doanh nghiệp với tổng số thuế nợ 443,992 tỷ đồng.

VĂN DŨNG