Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017

VĂN DŨNG |

Theo báo cáo của ngành chức năng về dự báo những khó khăn trong thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 trên địa bàn tỉnh, một số khoản thu khả năng không đạt dự toán. Trước tình hình này, UBND tỉnh đã có văn bản (số 2125/UBND-KTTH) gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh giao Cục Thuế chủ trì triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát huy hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN; tăng cường công tác dự báo, đánh giá tác động của chính sách đối với các nguồn thu lớn như công nghiệp ô tô, bia …, tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời xử lý các phát sinh trong điều hành thu ngân sách; tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; tập trung rà soát các hộ, cá nhân kinh doanh, lập Sổ bộ thuế năm 2017 theo đúng quy định, để thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế vào NSNN. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; triển khai quyết liệt công tác chống thất thu, nhất là các khoản thu liên quan đến doanh nghiệp vãng lai, xăng dầu, đất đai, tài nguyên khoáng sản; đặc biệt kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng chính sách pháp luật có hành vi trốn thuế, gian lận hoàn thuế.

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, Cục Thuế cần tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ thuế, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ, thu dứt điểm nợ thuế năm 2016 chuyển sang, hạn chế nợ mới phát sinh; rà soát phân loại nợ thuế để thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp. Cơ quan thuế báo cáo kịp thời cho UBND các cấp để chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định. Đồng thời tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của người nộp thuế, tạo sự đồng thuận trong thi hành chính sách, pháp luật thuế.

Đối với các sở, ban, ngành, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế theo dõi kết quả thu ngân sách; tham mưu UBND tỉnh giải quyết các đề xuất của cơ quan thuế, các địa phương trong thực hiện các giải pháp tăng thu, đảm bảo hoàn thành toàn diện kế hoạch ngân sách năm 2017;  Sở Tài nguyên và môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, rà soát hướng dẫn doanh nghiệp ký lại hợp đồng thuê đất đã đến hạn hoặc chưa ký hợp đồng thuê đất làm căn cứ để cơ quan thuế xác định tiền thuê đất, sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp, đôn đốc kịp thời vào NSNN; Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành liên quan khai thác nguồn thu từ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

UBND tỉnh cũng giao Kho bạc Nhà nước tỉnh cùng với Cục Thuế, Sở Tài chính thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động của các đơn vị thi công trên địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn NSNN, dự án ODA thuộc diện chịu thuế; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu NSNN do cơ quan thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế được pháp luật quy định.
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ động cập nhật những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để phản ánh kịp thời cho cơ quan chức năng, đồng thời động viên các doanh nghiệp chấp hành tốt các chính sách, pháp luật về thuế.

VĂN DŨNG