Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ thuế

VĂN DŨNG |

Tổng cục Thuế vừa có văn bản (số 5340/TCT-TCCB) yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ trong lĩnh vực thuế, trong đó nhấn mạnh đến các nội dung: công tác cán bộ; cải cách thủ tục hành chính; phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thực thi công vụ.

Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức trong thi hành công vụ, Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo cơ quan thuế phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ liên quan đến người nộp thuế; chú trọng công tác bố trí công chức có năng lực, phẩm chất đạo đức phù hợp với nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm, đưa ra khỏi ngành những công chức yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, vi phạm 10 điều kỷ luật. Mặt khác, cần phải tăng cường mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức phẩm chất cho đội ngũ cán bộ công chức, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức chính trị cũng như tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Công văn cũng nêu rõ, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp cần phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra công vụ, quản lý cán bộ, thực hiện điều động, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức theo quy định để hạn chế tối đa các tiêu cực có thể xảy ra, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương người tốt, việc tốt.

VĂN DŨNG