Tăng cường quản lý thu ngân sách

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21.1.2015 về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh căn cứ kết quả thu ngân sách năm 2014, phân tích, rà soát những lĩnh vực, địa bàn, khoản thu, sắc thuế còn thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng, dự báo khả năng tăng thu, phấn đấu thu ngân sách năm 2015 cao hơn dự toán tỉnh giao và tăng so với số thực hiện năm 2014 tối thiểu 14 - 16%; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn phối hợp với chi cục thuế tuyên truyền sâu rộng các chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí mới bổ sung, sửa đổi. Tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Ngoài ra chỉ đạo chi cục thuế tham mưu các biện pháp quản lý thuế ở các lĩnh vực còn thất thu, đề xuất kế hoạch chống thất thu, đôn đốc thu nợ đọng thuế.

Chỉ thị cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin và quản lý các nguồn thu phát sinh; tuyên truyền chính sách thuế nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp quản lý nguồn thu từ các lĩnh vực còn thất thu, như: nhà thầu xây dựng cơ bản vãng lai, khai thác khoáng sản, kinh doanh vận tải, kinh doanh khách sạn, sử dụng đất, hoạt động chuyển nhượng vốn…
Đối với cơ quan thuế, chỉ thị yêu cầu có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện tốt Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế (Luật số 71/QH13) và triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Theo dõi chặt chẽ tình hình thu, xác định rõ các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực còn thất thu, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đề án quản lý chống thất thu theo lĩnh vực. Tăng cường mạnh mẽ công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế; doanh nghiệp có hoạt động liên kết; doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp chuyển nhượng vốn; doanh nghiệp có số thuế hoàn lớn. Đồng thời tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vục quản lý thuế toàn diện, hiện đại theo chỉ đạo của Chính phủ giảm thời gian và chi phí cho người nộp thuế trong thực hiện thủ tục hành chính thuế; tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, triển khai rộng rãi kê khai, nộp thuế điện tử. Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; thực hiện giao kế hoạch thu nợ, các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế lớn, chây ỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mặt khác, phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam phổ biến tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế cho người nộp thuế; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

VĂN DŨNG (tổng hợp)