Tăng thu cho ngân sách hơn 95 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

VĂN DŨNG |

Theo Cục Thuế, tính đến cuối tháng 9.2016 cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra 59 doanh nghiệp, đạt 77,3% kế hoạch, tổng số thuế truy thu, truy hoàn và xử phạt qua thanh tra là 44,6 tỷ đồng, giảm lỗ 34,8 tỷ đồng, giảm khấu trừ 0,615 tỷ đồng. Đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 551 doanh nghiệp, đạt 81% kế hoạch, tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn và xử phạt 523 doanh nghiệp là 39 tỷ đồng, giảm lỗ 178 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,8 tỷ đồng và kiểm tra tại cơ quan thuế 13.638 hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, số thuế điều chỉnh tăng qua kiểm tra 11,7 tỷ đồng. Như vậy, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện xử lý tăng thu cho ngân sách nhà nước 95,3 tỷ đồng và các doanh nghiệp vi phạm đã chấp hành nộp vào ngân sách 62,3 tỷ đồng, đạt 65,3%. Số còn lại cơ quan thuế tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo đánh giá của Cục Thuế, phương thức, thủ đoạn hành vi trốn thuế, gian lận thuế ngày càng đa dạng, phức tạp nhằm vào mục đích làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn trả, với nhiều chiêu thức như: bán hàng không lập hóa đơn, hoặc lập hóa đơn bán hàng giá trị trên hóa đơn thấp hơn thực tế; mua bán hóa đơn khống để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và tăng chi phí khấu trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp… Tuy nhiên, cũng có những đơn vì thiếu cập nhật các chính sách thuế dẫn đến khai sai, thiếu số thuế phải nộp…

Từ nay đến cuối năm tập trung thanh tra 17 doanh nghiệp, kiểm tra 147 doanh nghiệp theo chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao năm 2016, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đạt 18% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động được quản lý thuế.

VĂN DŨNG