Tập huấn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp

H.VY |

Trong 2 ngày (25 và 26.10), Cục Thuế tổ chức 2 lớp tập huấn cho gần 800 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn do Cục Thuế quản lý thuế về các chính sách thuế mới ban hành. Theo đó, ngày 25.10 tại Hội An tập huấn cho gần 400 doanh nghiệp từ các huyện Quế Sơn trở ra; ngày 26.10 tại Tam Kỳ tập huấn cho hơn 400 doanh nghiệp từ các huyện Thăng Bình trở vào.

Nội dung tập huấn lần này là những điểm mới Thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Luật sửa đổi, bổ sung các Luật Thuế GTGT, TTĐB và Quản lý thuế; Thông tư 99/2016/TT-BTC về hoàn thuế giá trị gia tăng; giới thiệu về lệ phí môn bài năm 2017. Đồng thời giải đáp một số chính sách thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu và hóa đơn chứng từ được các doanh nghiệp, tổ chức gửi đến đề nghị cơ quan thuế giải đáp và đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe các ý kiến vướng mắc về thực hiện chính sách thuế.    

H.VY