Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ nộp thuế điện tử

HOÀNG VY |

Trên địa bàn Quảng Nam tính đến cuối tháng 9.2017 có 5.756 doanh nghiệp hoàn thành đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại, đạt 100%; có 1.574 chứng từ/1.986 chứng từ nộp thuế điện tử, đạt 79,25% và hơn 676,2 tỷ đồng/723,4 tỷ đồng tiền thuế được nộp bằng điện tử, đạt 93,47%. Như vậy, so với yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 19/NQ-CP thì Quảng Nam có 2/3 chỉ tiêu không đạt (dưới 95%).

Theo số liệu Phòng Tin học (Cục Thuế) công bố ngày 24.11.2017 thì Cục Thuế Quảng Nam đều không đạt cả 3 chỉ tiêu nộp thuế điện tử (dưới 95%) lần lượt như sau: DN đăng ký với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại (đạt 93,52%); chứng từ nộp thuế điện tử (91,36%); tiền thuế nộp bằng điện tử (93,71%). Đặc biệt, Chi cục Thuế Tam Kỳ có đến 1.204 DN, nhiều nhất trong 20 đơn vị, nhưng kết quả nộp thuế điện tử đạt thấp nhất (lần lượt 3 tiêu chí: 90,6%, 79% và 75,9%); tiếp đến Phòng Kiểm tra thuế số 2, có 632 DN, kết quả nộp thuế điện tử 3 chỉ tiêu đều đạt dưới 95% (88,92%; 77,29% ; 92,92%); Chi cục Thuế Hội An mới đạt 1/3 tiêu chí hơn 95% (88,43%; 93,10%; 98,59%). Điều đáng nói 3 đơn vị này có số DN nhiều nhất, kết quả nộp thuế điện tử thì ngược lại. Do đó, kéo theo hệ lụy kết quả nộp thuế điện tử chung của Cục Thuế  đến ngày 24.11.2017  không đạt cả 3 tiêu chí. Để hoàn thành cả 3 tiêu chí nộp thuế điện tử đạt mức 95% trở lên, ngay từ bây giờ các đơn vị cần phải tập trung đôn đốc, hỗ trợ DN chưa đăng ký nộp thuế điện tử cần khẩn trương thực hiện ngay để phấn đấu đến cuối ngày 31.12.2017 toàn tỉnh phải đạt cả 3 tiêu chí hơn 95%.

HOÀNG VY