Thăng Bình triển khai đăng ký thuế bằng phương thức điện tử

MINH TÂN |

Chi cục Thuế huyện Thăng Bình vừa có hướng dẫn người nộp thuế thực hiện việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế bằng phương thức điện tử. 

Theo đó, kể từ ngày 1.4.2020, người nộp thuế phải nộp hồ sơ đăng ký thuế đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, bao gồm: đăng ký thuế, thay đổi thông tin của cá nhân và người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập, tạm ngừng kinh doanh, khôi phục sau tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế. Khi nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế khi người nộp thuế kê khai hồ sơ. Khi  đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế, người nộp thuế phải nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy (hồ sơ giấy) cho cơ quan thuế để nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế. Tất cả hồ sơ đăng ký thuế khi giao dịch với cơ quan thuế đều được giải quyết hoàn toàn miễn phí.

TAGS