Thế nào là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?

HOÀNG VY |

Theo hướng dẫn tại Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31.3.2014 của Bộ Tài chính thì “Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng. Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn. Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại thông tư này (Thông tư 39), nhưng chưa được hoàn thành trong việc thông báo phát hành. Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế”.

HOÀNG VY