Thêm 13 doanh nghiệp nợ thuế gần 52 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Cổng thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh vừa công khai thêm danh sách 13 doanh nghiệp nợ thuế đến thời điểm 31.7.2018 với tổng số tiền 51,921 tỷ đồng.

Đây là những doanh nghiệp nợ thuế kéo dài với số tiền lớn, mặc dù Cục Thuế đã áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi nợ nhưng các doanh nghiệp này vẫn cố tình chây ì không thực hiện nộp tiền nợ thuế, buộc Cục Thuế phải tiến hành công khai theo Điều 74 Luật Quản lý thuế. Như vậy, từ đầu năm 2018 đến nay, Cục Thuế tỉnh đã công khai 5 đợt trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ “http://quangnam.gdt.gov.vn” danh sách 147 đơn vị với tổng số tiền nợ thuế 443,992 tỷ đồng.

VĂN DŨNG