Thông báo điều chỉnh Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016

|

(Theo Công văn số 1468/TCT-TCCB ngày 18.4.2017 của Tổng cục Thuế)

Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, tuyển dụng đặc biệt Tổng cục Thuế năm 2016 vào cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng cục Thuế thông báo điều chỉnh nội dung Kế hoạch thi, xét tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016. Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn nộp bổ sung dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi; nội dung xét tuyển; thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển... được đăng trên Website của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) và niêm yết công khai tại 63 Cục Thuế có chỉ tiêu tuyển dụng.

Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi qua số điện thoại: 04.3972.8351.