Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 2 doanh nghiệp

V.D |

Chi cục Thuế thị xã Điện Bàn vừa ban hành các quyết định (số 1105/QĐ-CCT, số 1107/QĐ-CCT) áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Xây dựng - thương mại - dịch vụ Tiên Định (có mã số thuế 4001007446, ngành nghề kinh doanh: xây dựng, thương mại, dịch vụ; địa chỉ công ty tại khối 7A, phường Điện Nam Đông - Điện Bàn) và Công ty TNHH MTV Vận tải và dịch vụ Đồng Lợi (mã số thuế 4000514147, ngành nghề kinh doanh: vận tải hành khách, hàng hóa; địa chỉ công ty tại xã Điện Thắng Trung - Điện Bàn).     Lý do cưỡng chế: 2 doanh nghiệp này còn nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

V.D