Thu ngân sách nội địa 4 tháng đầu năm tăng 43%

VĂN DŨNG |

Theo Cục Thuế tỉnh, thu ngân sách nội địa (NSNN) tháng 4.2015 do ngành thuế thực hiện đạt được 692,685 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với tháng 3.2015. Lũy kế 4 tháng đầu năm tổng thu là 2.653,476 tỷ đồng, đạt gần 43% dự toán trung ương giao, đạt 41,79% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 43% so cùng kỳ năm 2014.

Có 6 khoản thu tăng trưởng so cùng kỳ năm 2014, là: thu từ các doanh nghiệp nhà nước trung ương 196,022 tỷ đồng, đạt gần 41%, tăng 17,63%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 1.875.466 tỷ đồng, đạt 48,75%, tăng 70%; thu lệ phí trước bạ 47,187 tỷ đồng, đạt gần 43%, tăng 31,67%; thu thuế thu nhập cá nhân 73,928 tỷ đồng, đạt 46%, tăng 6,51%; thu lệ phí tính cân đối 12,869 tỷ đồng, đạt 29%, tăng  45,70% và thu tiền sử dụng đất 166,609 tỷ đồng, đạt 33,32%, tăng 10,59%. Có 10 khoản thu đạt thấp hơn so cùng kỳ, trong đó thấp nhất là thu tiền thuê đất (46,81%); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (67%); thu từ doanh nghiệp FDI (76%); thu khác ngân sách tính cân đối (76%)…

11/18 địa phương (huyện, thị xã, thành phố) có kết quả thu đạt trên 35%, gồm: Phú Ninh (86%); Nam Giang (75%); Nam Trà My (58,6%); Điện Bàn (48%); Tiên Phước (45%); Tây Giang (44,72%); Núi Thành (42,31%); Duy Xuyên (42%); Đại Lộc (39,41%); Nông Sơn (39,40%) và Thăng Bình (35,67%). Phước Sơn là địa phương có số thu đạt thấp nhất, 4 tháng đầu năm mới thu được 4,338 tỷ đồng, đạt 16,94%.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế cũng được chú trọng ngay từ đầu năm và thu nhiều kết quả khả quan, cụ thể 4 tháng đã tiến hành thanh tra 23 cuộc, hoàn thành việc xử lý sau thanh tra 19 cuộc (đạt 27% chỉ tiêu), kết quả xử lý truy thu thuế, xử phạt và tiền chậm nộp thuế 8,773 tỷ đồng, giảm lỗ 7,9 tỷ đồng và đã thu vào ngân sách nhà nước 4,853 tỷ đồng. Đã tiến hành kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 33 cuộc (đạt 34% chỉ tiêu) qua đó truy thu, truy hoàn gần 6 tỷ đồng, giảm lỗ 4,6 tỷ đồng; kiểm tra thuế thu nhập cá nhân của 66 trường hợp, truy thu 882,5 triệu đồng; giải quyết 156 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân với số thuế giải quyết hoàn là 653 triệu đồng.

VĂN DŨNG