Thu, nộp thuế điện tử: Tập trung chặng nước rút

VĂN DŨNG |

Những ngày qua, ngành thuế Quảng Nam tập trung lực lượng cho công tác thu nộp thuế điện tử, nhằm phấn đấu về đích đạt chỉ tiêu 90% theo như Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 12.3.2015 của Chính phủ giao cho ngành thuế cả nước.

Theo tiến độ lũy kế đến ngày 13.12, toàn tỉnh đã có 4.151 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử thành công qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và hệ thống ngân hàng thương mại, đạt 88,96% số doanh nghiệp đang hoạt động. Trong 13 ngày đầu của tháng 12 đã phát sinh 294 chứng từ của các doanh nghiệp nộp thuế bằng đường điện tử, đạt 65,19%, với số tiền thuế nộp bằng đường điện tử hơn 21,760 tỷ đồng, đạt 72%. Hiện nay, có hai địa phương là Nông Sơn và Đông Giang đang dẫn đầu 100% số chứng từ và số thuế trong 13 ngày đầu của tháng 12; một số địa phương như Tây Giang, Duy Xuyên và Núi Thành đang đạt tiến độ khả quan (trên 90%), các địa phương khác đang tăng tốc về đích. Riêng Thăng Bình hiện nay mới chỉ có 4,85% số tiền thuế nộp bằng điện tử và 37% chứng từ nộp thuế điện tử, cần phải quyết liệt vào cuộc.

Cơ quan thuế đang phối hợp với các ngân hàng thương mại từ chối việc nộp tiền thuế tại quầy giao dịch của ngân hàng (trừ trường hợp lỗi hệ thống) và yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tiền thuế phát sinh bằng đường điện tử. Đồng thời sẽ không xem xét không khen thưởng đối với những doanh nghiệp không làm tốt công tác đăng ký và nộp thuế điện tử. Phấn đấu chặng nước rút để đến ngày 31.12.2015 đạt trên 90% cả 3 tiêu chí (số doanh nghiệp, số chứng từ và số thuế nộp thuế điện tử).

VĂN DŨNG