Thủ trưởng cơ quan thuế phải thiết lập và công khai đường dây nóng

VĂN DŨNG |

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 21.6.2016 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế. Theo đó yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp chủ động đề ra các giải pháp chỉ đạo, giám sát và triển khai cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội ngành, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế. Thực hiện nghiêm túc Quy chế luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức. Đặc biệt, yêu cầu thiết lập và công khai đường dây nóng của cục trưởng cục thuế, chi cục trưởng chi cục thuế để tiếp nhận những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, người dân cũng như những phản ánh về công chức có thái độ phiền hà, nhũng nhiễu.

VĂN DŨNG