Thủ tướng chỉ thị triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VĂN DŨNG |

Ngày 15.6, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1.1.2018.

Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả, sớm đưa các chính sách, giải pháp quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển DNNVV; ngay trong năm 2018 xây dựng và ban hành các thông tư quy định về tổ chức hoạt hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ DNNVV.

Chỉ thị giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Trong đó quy định mức thuế suất và áp dụng có thời hạn đối với DNNVV; quy định việc miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn cho các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; quy định việc miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn cho các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm; quy định miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn cho các DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; quy định miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn đối với các nhà đầu tư là DNNVV khởi nghiệp. Đồng thời hướng dẫn miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung và chuỗi phân phối sản phẩm. Trong năm 2018 xây dựng và ban hành các thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trợ giúp đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ tư vấn cho DNNVV; quy định chi tiết một số nội dung của chế độ kế toán đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ, trình Chính phủ.

Chỉ thị cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ vào điều kiện quỹ đất thực tế tại địa phương, chủ trì trình HĐND cấp tỉnh quyết định bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp cho DNNVV, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho DNNVV. UBND tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về hỗ trợ DNNVV cho cơ quan, tổ chức, nhân dân tại địa phương.

VĂN DŨNG