Một số điểm mới của Thông tư số 64/2013/TT-BTC về hóa đơn

;
Thứ Tư, 10/07/2013, 08:23 [GMT+7]

Ngày 15.5.2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14.5.2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2013 thay thế Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28.9.2010 và Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 8.2.2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28.9.2010.

   Để giúp người nộp thuế kịp thời cập nhật những thay đổi nhằm tránh rủi ro, sai sót trong quá trình in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Cục Thuế Quảng Nam xin lưu ý một số điểm mới trong Thông tư 64/2013/TT-BTC so với Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28.9.2010 và Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 8.2.2011 như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh: Bổ sung hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về hóa đơn.

2. Về đối tượng áp dụng: Quy định thêm đối với tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

3. Về loại và hình thức hóa đơn quy định cụ thể:

 Đối với hóa đơn GTGT dành cho các tổ chức, cá nhân khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động: bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; hoạt động vận tải quốc tế; xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

(còn nữa)
(Nguồn: Cục Thuế Quảng Nam)

.
.
.
.
.