Trong tháng 11, số tiền nộp thuế bằng phương thức điện tử đạt 95%

HOÀNG VY |

Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 20.11 toàn tỉnh có 4.313 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, đạt 93,15%; có 4.088 DN đã xác nhận tài khoản nộp thuế điện tử thành công với các chi nhánh ngân hàng thương mại, đạt 88,29%. Đến cuối ngày 20.11 đã phát sinh 775 chứng từ nộp thuế điện tử trên tổng số 1.185 chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước của tháng, đạt 65,40%. Điều đáng nói là đã có 579,358 tỷ đồng tiền thuế được nộp vào ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử trong tổng số 608,899 tỷ đồng tiền thuế nộp vào ngân sách từ ngày 1 đến 20.11, đạt hơn 95%. Riêng các công ty thuộc Khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải trong tháng 11 đã nộp hơn 504,244 tỷ đồng tiền thuế bằng phương thức điện tử, chiếm 87% tổng số tiền thuế được nộp bằng điện tử. Như vậy, so với yêu cầu Quảng Nam chỉ còn một chỉ tiêu là số chứng từ nộp thuế điện tử chưa đạt (65,40%). Cục Thuế phấn đấu đến cuối năm này sẽ đạt 90% cả 3 chỉ tiêu: số DN đăng ký nộp thuế điện tử; số chứng từ nộp thuế điện tử và số tiền thuế nộp bằng phương thức điện tử.

Hiện có 4 địa phương trong tỉnh đạt 100% cả 3 chỉ tiêu nộp thuế điện tử (số DN đăng ký nộp thuế điện tử; số chứng từ nộp thuế và số tiền thuế nộp bằng phương thức điện tử trong tháng), gồm: Nông Sơn, Tây Giang, Bắc Trà My và Đại Lộc. Đây là kết quả sau 2 tháng tập trung quyết liệt đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ DN đăng ký và thực hiện nộp thuế điện tử.

HOÀNG VY