Trước 30.9.2015, phấn đấu có 90% tổ chức kinh doanh thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh tỉnh triển khai thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử trong năm 2015.

UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ triển khai thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh giao dịch với cơ quan thuế qua mạng điện tử, thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử. Đồng thời, trang bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo thông suốt đường truyền, đảm bảo bí mật về số liệu của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh khi thực hiện khai thuế, nộp thuế, giao dịch với cơ quan Thuế.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ phối hợp với ngành thuế tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn và phạm vi quản lý thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử và bổ sung tiêu chí xét tuyên dương, khen thưởng đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan, phấn đấu có 90% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang hoạt động thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử trước ngày 30.9.2015.

BẢO NGUYÊN