Từ 1.7, miễn thuế toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp

VĂN DŨNG |

Ngày 11.11.2016, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 28/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN).

Theo đó, từ ngày 1.7.2017, sẽ miễn thuế SDĐNN đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp kể cả đất kế thừa, tặng cho, nhận quyền sử dụng đất; của hộ gia đình, cá nhân là thành viên của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông, lâm trường viên; hộ gia đình, cá nhân góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

Cùng với việc miễn thuế SDĐNN cho nông dân, Nghị quyết 28/2016/QH14 cũng được áp dụng miễn thuế SDĐNN đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. Trường hợp Nhà nước giao đất cho các tổ chức nêu trên nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao lại cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất.

Theo Tổng cục Thuế, việc miễn thuế SDĐNN là giải pháp không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân, mà còn khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gắn bó đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó, khuyến khích nông dân mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, từ đó giúp người dân cải thiện đời sống, có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản của Việt Nam ở thị trường trong nước và quốc tế.

Cùng với việc miễn thuế  SDĐNN, Chính phủ đã có thêm nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích khác như Nghị định số 100/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Thông tư số 219/2013/TT- BTC hướng dẫn thi hành và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT. Theo đó, chính sách thuế đã bổ sung thêm rất nhiều sản phẩm sản xuất nông nghiệp vào diện không chịu thuế GTGT, bao gồm sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu, sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Thời hạn thực hiện miễn thuế SDĐNN theo Nghị quyết 28/2016/QH14 từ ngày 1.1.2017 đến ngày 1.1.2020.

VĂN DŨNG