Từ ngày 1.7, phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác là 200 nghìn đồng/ngày

VĂN DŨNG |

Thông tư 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (gọi là cơ quan, đơn vị) được thi hành từ ngày 1.7.2017, thay thế Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6.7.2010. Theo đó, chế độ công tác phí được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan, đơn vị; đại biểu HĐND các cấp khi tham gia hoạt động HĐND được áp dụng từ ngày 1.7, mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác 200 nghìn đồng/ngày (quy định hiện hành 150 nghìn đồng/ngày; trường hợp đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng phụ cấp lưu trú 250 nghìn đồng/ngày. Việc thanh toán tiền phòng ngủ tại nơi đến công tác cũng được điều chỉnh theo hướng tăng. Và được thanh toán một trong hai hình thức khoán hoặc theo hóa đơn thực tế.

Đối với thanh toán theo hình thức khoán: lãnh đạo cấp bộ trưởng, thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, mức khoán 1 triệu đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại, đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán 450 nghìn đồng/ngày/người; đi công tác ở tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán 350 nghìn đồng/ngày/người; đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán 300 nghìn đồng/ngày/người.

Đối với thanh toán theo thực tế hóa đơn: người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hóa đơn, chứng từ hợp pháp) theo tiêu chuẩn thuê phòng như sau: lãnh đạo cấp bộ trưởng và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 2,5 triệu đồng/ngày/phòng, theo tiêu chuẩn 1 người/phòng, không phân biệt nơi đến công tác. Đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố đô thị loại I thuộc tỉnh, đối với thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1,2 đồng đồng/ngày/phòng, theo tiêu chuẩn 1 người/phòng; đối với các đối tượng còn lại được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1 triệu đồng/ngày/phòng, theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. Đi công tác tại các vùng còn lại, đối với thứ trưởng và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 đến 1,3 được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 1,1 triệu đồng/ngày/phòng, theo tiêu chuẩn 1 người/phòng; đối với các đối tượng còn lại được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 700 nghìn đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Ngoài ra, Thông tư 40 còn quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

VĂN DŨNG