Từ ngày 20.9.2019, lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm 50%

VĂN DŨNG |

Ngày 5.8.2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (DN), lệ phí đăng ký DN.

Theo quyết định này, một số mức phí cung cấp thông tin DN, lệ phí đăng ký DN giảm khá nhiều so với quy định hiện hành. Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký DN (bao gồm cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký DN và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN) áp dụng từ ngày 20.9.2019 là 50 nghìn đồng/lần (hiện nay là 100 nghìn đồng/lần).

Thông tư 47 cũng quy định cụ thể 5 đối tượng được miễn phí, lệ phí, gồm: DN bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký DN và phí công bố nội dung đăng ký DN; đăng ký giải thể DN, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký DN; DN thực hiện đăng ký qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký DN; cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin DN; DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký DN và phí cung cấp thông tin DN lần đầu. Bên cạnh đó, Thông tư 47 còn quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký DN xuống còn 100 nghìn đồng/lần, thay vì mức thu 300 nghìn đồng/lần như hiên nay. Thông tư số 47 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20.9.2019, bãi bỏ Thông tư 215/2016/TT-BTC và Thông tư 130/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.