Từ ngày 5.11, doanh nghiệp không nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

VĂN DŨNG |

Ngày 20.9.2017, Tổng cục Thuế có Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn Thông tư 93/2017/TT-BTC về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cụ thể: kể từ ngày 5.11 tới đây doanh nghiệp không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp tính thuế cũng như chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT với cơ quan thuế.

Trước đó, ngày 19.9.2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31.12.2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25.8.2014) và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6.11.2013 của Bộ Tài chính để cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 5.11.2017. Theo đó, điểm mới đáng chú ý của Thông tư 93/2017/TT-BTC được Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 4253/TCT-CS như sau:

1. Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng.

Trước đây, cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng phải gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp không gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

2. Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT. Trước đây, khi chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại) thì cơ sở kinh doanh phải nộp Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế.

3. Bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo hồ sơ khai thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Như vậy, kể từ ngày 5.11.2017 khi Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì: Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

- Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.

- Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

VĂN DŨNG