Ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán qua bưu điện

HOÀNG VY |

Công văn số 5686/UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 19.10.2017 thống nhất việc Cục Thuế ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh Quảng Nam thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bưu điện có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế xây dựng phương án triển khai; UBND tỉnh cũng giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chi cục thuế, các đơn vị liên quan và các địa phương phới hợp với cơ quan bưu điện tổ chức thực hiện việc ủy nhiệm thu thuế, đảm bảo không gây xáo trộn việc kinh doanh và nộp thuế của cá nhân kinh doanh.

Đồng thời UBND tỉnh giao cho Sở TT-TT, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Cục Thuế và Bưu điện tỉnh tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai việc ủy nhiệm thu thuế để các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán hiểu rõ hình thức nộp thuế, lợi ích mang lại tích cực tham gia.

HOÀNG VY