Ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện

CH.NỮ |

UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất việc Cục Thuế tỉnh ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3188/TCT-TNCN ngày 18.7.2017.

Theo đó yêu cầu Bưu điện tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh xây dựng phương án triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn tỉnh đúng quy định. UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan thuế, các đơn vị có liên quan và các địa phương phối hợp với cơ quan bưu điện tổ chức thực hiện việc ủy nhiệm thu thuế, đảm bảo không gây xáo trộn việc kinh doanh và nộp thuế của cá nhân kinh doanh.

CH.NỮ