Vina - Mazda Trường Hải nộp thuế quý I gần 620 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Theo tin từ Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách nội địa quý I/2015 trên địa bàn tỉnh tăng 37% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, có 5 khoản thu, sắc thuế thu đạt tỷ lệ hơn 25% như: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương: 150,855 tỷ đồng, đạt 29%; thu lệ phí trước bạ: 35 tỷ đồng, đạt gần 32%; thu thuế thu nhập cá nhân: 46,885 tỷ đồng, đạt 29,30%; thu phí, lệ phí tính cân đối: 21,868 tỷ đồng, đạt 48,60%. Đặc biệt là thu từ lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh hơn 1.400 tỷ đồng, đạt 35,42%, chiếm hơn 70% tổng thu nội địa, đóng góp chủ lực vẫn là Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô Vina - Mazda hơn 619,526 tỷ đồng và Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia 436,212 tỷ đồng.

Có 12/18 địa phương thu ngân sách quý I.2015 đạt tỷ lệ trên 25% gồm: Phú Ninh (70%); Nam Giang (51%); Nam Trà My (41%); Tiên Phước (35%); Điện Bàn (34%); Tây Giang (33%); Núi Thành (32%); Thăng Bình (29%); Hiệp Đức (27%); Duy Xuyên (26,7%); Quế Sơn (25,6%) và Nông Sơn (25%). Hội An là địa phương có dự toán thu cao nhất đến thời điểm này cũng thu đạt 24,37%.

VĂN DŨNG