Xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, phiền hà doanh nghiệp

VĂN DŨNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp (bao gồm: chi phí tuân thủ pháp luật; chi phí đầu tư vào sản xuất kinh doanh; chi phí về phí, lệ phí, tiền thuê đất, khai thác tài nguyên và chi phí không chính thức). Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cải cách mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là cắt giảm chi phí bất hợp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh để góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và năng suất của nền kinh tế.

Theo đó, đối với chi phí không chính thức, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp; xây dựng các tài liệu hướng dẫn tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình; đảm bảo quy định pháp luật về kinh doanh dễ hiểu, dễ tuân thủ, không hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau; công khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích các điểm chưa rõ, khó hiểu trong quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh trên cổng thông tin điện tử. Đồng thời xây dựng quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và chính sách của Nhà nước về thi hành công vụ. Cần công khai minh bạch, chống tham nhũng, đặc biệt là nạn đưa hối lộ và nhận hối lộ ở mọi cán bộ, công chức, ở mọi cấp chính quyền. Tổ chức khảo sát lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về chất lượng hành chính công và chi phí không chính thức ở cấp sở, ngành, huyện theo mô hình dân chấm điểm, công khai kết quả và yêu cầu các sở, ngành, huyện có giải pháp nâng cao chất lượng hành chính công, nói không với chi phí không chính thức.

VĂN DŨNG