Xử lý ưu đãi đầu tư đã cấp vượt quy định của Chính phủ

VĂN DŨNG |

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2720/UBND-KTTH về việc xử lý ưu đãi đầu tư đã cấp vượt quy định của Chính phủ từ ngày 31.12.2005 trở về trước. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì rà soát các dự án đã được UBND tỉnh cấp ưu đãi vượt trội trước ngày 31.12.2005 còn hiệu lực thực hiện áp dụng sau ngày 1.6.2016 để thông báo hoặc tham mưu cho UBND tỉnh thông báo cho các đơn vị chấm dứt thực hiện ưu đãi do UBND tỉnh cấp vượt quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 30.7.2016; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các phát sinh liên quan đến việc dừng thực hiện các ưu đãi đầu tư vượt quy định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho các dự án đầu tư từ ngày 31.12.2005 trở về trước.

Đối với Cục Thuế, UBND tỉnh giao, căn cứ khoản 1, Công văn 305-CV/TU  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thông báo cho các doanh nghiệp liên quan biết và hành thu kể từ ngày 1.6.2016. Đồng thời, thực hiện theo dõi, không thu các khoản tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi vượt quy định của Chính phủ; không tính khoản tiền nộp phạt phát sinh và các nghĩa vụ khác đối với đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư kể từ ngày 1.6.2016 trở về trước, và tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Tổng cục Thuế xem xét, giải quyết các phát sinh (nếu có).

Cũng tại công văn, UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì hướng dẫn Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng xây dựng giá thuê đất, cùng với Sở Tài chính, Cục Thuế, Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện xác định giá thuê đất đối với các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, hoàn thành trước ngày 31.8.2016. Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng có trách nhiệm làm việc với Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính lập đầy đủ các hồ sơ xây dựng giá thuê đất Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc gửi thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

Ngày 31.5.2016, Tỉnh ủy Quảng Nam đã có văn bản số 305-CV/TU gửi Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh định hướng xử lý ưu đãi đầu tư đã cấp vượt quy định của Chính phủ từ năm 2005 trở về trước.

VĂN DŨNG