Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội

TÙNG CHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020. Kế hoạch đặt chỉ tiêu, hằng năm, tổ chức chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn lựa chọn chuyển hóa, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp để duy trì bền vững kết quả đã đạt được; ít nhất hơn 85% các địa bàn đã chuyển hóa không tái phức tạp trở lại sau khi đã chuyển hóa thành công.

Các địa bàn đã được chuyển hóa không có dấu hiệu hoạt động của tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên; các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trong tổng số án khởi tố; 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, giải quyết. Các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa có hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động hiệu quả, vững mạnh, đoàn kết; 100% các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa tiến hành xây dựng và củng cố ít nhất 1 mô hình vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, hoạt động hiệu quả...

Kế hoạch được triển khai thực hiện tại tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh quyết định lựa chọn các xã, phường, thị trấn để tập trung thực hiện chuyển hóa trong năm 2018, gồm: phường An Sơn (Tam Kỳ); phường Điện Nam Đông (Điện Bàn); thị trấn Hà Lam (Thăng Bình); thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên); xã Tam Lãnh (Phú Ninh); xã Tam Hiệp (Núi Thành); xã Đại Hiệp (Đại Lộc).

TÙNG CHI