Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

P.V |

(QNO) - Căn cứ Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 27.11.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019; Thông báo số 297-TB/BTCTU, ngày 29.11.2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức năm 2019; Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 với nội dung sau:

1. Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ Việt Nam và các  đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019 gồm 65 chỉ tiêu vào ngạch chuyên viên.

2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển của từng cơ quan, địa phương; điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn nộp hồ sơ, nơi nộp hồ sơ; hình thức thi, nội dung thi và các nội dung khác liên quan đến thi tuyển công chức năm 2019 được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Tỉnh ủy Quảng Nam, trụ sở các cơ quan, địa phương có nhu cầu thi tuyển và đăng tải tại Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: http://quangnam.dcs.vn (mục tổ chức) và Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: http://www.quangnam.gov.vn.