Đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai

CHÂU NỮ (Tổng hợp) |

Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và môi trường (TNMT) vừa công bố (có hiệu lực từ ngày 30.8.2014) có nhiều điểm mới so với trước; một số thủ tục được đơn giản hóa, thời gian làm thủ tục được rút ngắn, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ thủ tục hành chính về đất đai gồm 41 thủ tục đối với nơi đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai 1 cấp (giảm 30 thủ tục so với trước đây); 62 thủ tục đối với nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai 1 cấp (giảm 9 thủ tục so với trước). Hiện tại chỉ có 5 địa phương thí điểm mô hình 1 cấp, còn lại vẫn giữ mô hình 2 cấp là cấp tỉnh và cấp huyện. Dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ thống nhất thực hiện mô hình văn phòng đăng ký đất đai và tổ chức quỹ đất 1 cấp trên cả nước. Bởi 2 năm qua, kết quả thí điểm thực hiện mô hình này đã giảm thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận; rút ngắn được thời gian thực hiện.

Đơn giản hóa thủ tục đất đai sẽ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong đăng ký quyền sử dụng đất. TRONG ẢNH: Một khu dân cư ở phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ (ảnh minh họa). Ảnh: C.N
Đơn giản hóa thủ tục đất đai sẽ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong đăng ký quyền sử dụng đất. TRONG ẢNH: Một khu dân cư ở phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ (ảnh minh họa). Ảnh: C.N

Tuy nhiên, không phải tất cả thủ tục đều được đơn giản hóa mà đối với một số trường hợp lại có bổ sung. Theo Bộ TNMT, việc này nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý của Nhà nước và quyền lợi của người dân. Chẳng hạn, đối với trường hợp giao, thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất có 10 thủ tục được sửa đổi và bổ sung 2 thủ tục mới. Theo quy định mới, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) còn 23 thủ tục đối với trường hợp đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai 1 cấp và 44 thủ tục đối với văn phòng 2 cấp (gồm 21 thủ tục ở cấp tỉnh và 23 ở cấp huyện). Như vậy là bổ sung 4 thủ tục mới so với trước. Bộ thủ tục lần này quy định về nơi nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với từng loại thủ tục. Đồng thời thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa theo quy định, việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tập trung và đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu, tạo điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử và tin học hóa trong việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Thủ tướng giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tập trung đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiện toàn và tổ chức lại văn phòng đăng ký đất đai và tổ chức phát triển quỹ đất 1 cấp trước ngày 31.12.2014.

Về thời gian, hồ sơ, trình tự thực hiện, Bộ TNMT cũng đã rà soát, bãi bỏ nhiều thủ tục hoặc công việc không cần thiết như đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện nhiều loại thủ tục từ 1/3 đến một nửa thời gian so với trước. Đáng chú ý là trong khi trước đây chưa quy định cụ thể thời gian thì bộ thủ tục lần này quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi.

Về hồ sơ thực hiện thủ tục, Bộ TNMT cũng đã có quy định cụ thể việc cắt giảm, đơn giản các loại giấy tờ hồ sơ thực hiện. Cụ thể, sửa đổi quy định về mẫu đơn theo hướng gộp, giảm số lượng mẫu đơn còn 4 loại gồm: đơn đăng ký lần đầu; đơn đăng ký biến động; đơn cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận; đơn tách, hợp thửa đất. Ngoài ra còn có quy định người dân và doanh nghiệp được sử dụng các mẫu đơn trên trang thông tin điện tử để lập hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký; cơ quan đăng ký không được yêu cầu người sử dụng đất phải nộp giấy tờ khác ngoài quy định; sửa đổi theo hướng tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, trong tháng 9.2014, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai theo thẩm quyền và theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

CHÂU NỮ (Tổng hợp)