Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM |

(QNO) - Hỏi: Tòa soạn cho biết những đối tượng nào được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT? Mức hỗ trợ giữa các nhóm có khác nhau không? Việc đóng, hỗ trợ đóng BHYT đối với học sinh sinh viên được thực hiện thế nào?

Trả lời: Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT đã hướng dẫn cụ thể các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT bao gồm:

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều 3 nghị định này.

3. Học sinh sinh viên.

4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

* Điều 8 nghị định đã quy định:

1. Từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 1.12.2018), mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

b) Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 4 nghị định này.

c) Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 4 nghị định này.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hỗ trợ mức đóng quy định tại Khoản 1 điều này thì được hưởng mức hỗ trợ đóng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

3. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, kể cả 20% số kinh phí quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 35 của Luật BHYT (nếu có) xây dựng và trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại Khoản 1 điều này.

* Về việc đóng BHYT của học sinh sinh viên, Khoản 5 Điều 9 nghị định này quy định:

a) Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, học sinh sinh viên hoặc cha, mẹ, người giám hộ của học sinh sinh viên có trách nhiệm đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 nghị định này cho cơ quan BHXH.

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau:

- Học sinh sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan trung ương thì do ngân sách trung ương hỗ trợ. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, BHXH cấp tỉnh tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của học sinh sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo mẫu, gửi BHXH Việt Nam tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.

- Học sinh sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác thì ngân sách địa phương, bao gồm cả phần ngân sách trung ương hỗ trợ (nếu có), nơi cơ sở giáo dục đó đặt trụ sở hỗ trợ, không phân biệt hộ khẩu thường trú của học sinh sinh viên. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan BHXH tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của học sinh sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo mẫu, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, những trường hợp thân nhân nào thuộc diện tham gia BHYT?

Trả lời: Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2018) quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT đã quy định rõ 6 nhóm đối tượng tham gia BHYT bao gồm: nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan BHXH đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình; nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Trong đó, các trường hợp là thân nhân thuộc diện tham gia BHYT được quy định tại Điều 3 - nhóm do ngân sách nhà nước đóng và Điều 6 - nhóm do người sử dụng lao động đóng. Cụ thể:

* Trong nhóm do ngân sách nhà nước đóng có những trường hợp thân nhân sau:

- Khoản 11: Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

- Khoản 12: Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 11 điều này, gồm:

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng: người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

+ Con đẻ từ đủ 6 tuổi trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Khoản 13: Thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sĩ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an, gồm:

+ Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng.

+ Vợ hoặc chồng.

+ Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông.

- Khoản 17: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH.

* Trong nhóm do người sử dụng lao động đóng có những trường hợp thân nhân sau:

- Thân nhân của quân nhân, cán bộ quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, bao gồm đối tượng theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 13 Điều 3 nghị định này.

- Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong công an nhân dân bao gồm đối tượng theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 13 Điều 3 nghị định này.

- Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, bao gồm đối tượng theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 13 Điều 3 nghị định này.

TAGS

Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM |

(QNO) - Hỏi: Theo pháp luật hình sự, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) sẽ bị xử lý thế nào?

Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM |

(QNO) - Hỏi: Theo nghị định mới về BHYT, việc thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh BHYT cho một số đối tượng thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi được quy định cụ thể thế nào?

Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM |

(QNO) - Hỏi: Theo quy định mới ban hành, giá trị sử dụng của thẻ BHYT được tính từ khi nào?