Mức thanh toán BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến năm 2017

TÒA SOẠN |

Trong năm 2017, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật BHYT 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) này theo tỷ lệ như sau:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú.

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú (từ ngày 1.1.2021 sẽ thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước).

- Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh.

Đối với người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Luật BHYT.

TÒA SOẠN