Nhiều thay đổi về mức hưởng BHYT

TÒA SOẠN |

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.7, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng. Do đó, mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) trong nhiều trường hợp cũng thay đổi, phù hợp với quy định mới. Cụ thể.

- Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 195 nghìn đồng không phải thực hiện cùng chi trả (quy định hiện hành tại Khoản 1 Công văn 2046/BHXH-CSYT ngày 6.6.2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là thấp hơn 181.500 đồng).

- Trường hợp người bệnh được cơ sở y tế chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định 36/2005/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi mức hưởng nhưng không vượt quá 52 triệu đồng cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật (quy định hiện hành tại Khoản 2 Công văn 2046 là không vượt quá 48,4 triệu đồng).

- Thanh toán 100% chi phí cùng chi trả vượt quá 7,8 triệu đồng đối với người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên (quy định hiện hành theo Công văn 5544/BYT-BH ngày 19.7.2016 của Bộ Y tế là 7,26 triệu đồng).

- Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 58,5 triệu đồng (quy định hiện hành là 54,45 triệu đồng); không áp dụng quy định này đối với vật tư y tế có quy định tỷ lệ thanh toán tại cột 5 Danh mục vật tư y tế tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BYT).

Những nội dung nêu trên được căn cứ theo quy định tại điểm d, đ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 20 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC; Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư 04/2017/TT-BYT.

TÒA SOẠN