Thanh toán vật tư y tế cho người có bảo hiểm y tế

TÒA SOẠN |

Thông tư 04/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có quy định mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở.

Ví dụ một số trường hợp tại thời điểm lương cơ sở bằng 1.210.000 đồng như sau:

- Trường hợp có mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh, mức thanh toán tổng bằng 45 x 100% x 1.210.000 = 54.450.000 đồng;

- Trường hợp có mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh nhưng tham gia BHYT liên tục chưa đủ trên 5 năm thì mức thanh toán bằng 45 x 95% x 1.210.000 = 51.727.500 đồng;

- Trường hợp có mức hưởng 95%, tham gia BHYT liên tục trên 5 năm:

+ Chưa có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm tính tới thời điểm sử dụng dịch vụ,  mức thanh toán bằng 45 x 95% x 1.210.000 = 51.727.500 đồng;

+ Có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm tính tới thời điểm sử dụng dịch vụ đạt mức 6 tháng lương cơ sở, mức thanh toán bằng 45 tháng lương cơ sở.

TÒA SOẠN