Tháo gỡ vướng mắc khi thi hành Luật Đất đai

CHÂU NỮ |

Từ hôm nay 3.3, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6.1.2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (gọi tắt là Nghị định 01) có hiệu lực. Những quy định mới của nghị định đã góp phần tháo gỡ vướng mắc trong việc thi hành Luật Đất đai.

Nghị định số 01 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định này có một số nội dung đáng chú ý như cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; bổ sung trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ); quy định về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất…

Theo quy định mới, sẽ có thêm nhiều trường hợp đất đai gặp vướng mắc trước đây sẽ được cấp sổ đỏ. Ảnh: CHÂU NỮ
Theo quy định mới, sẽ có thêm nhiều trường hợp đất đai gặp vướng mắc trước đây sẽ được cấp sổ đỏ. Ảnh: CHÂU NỮ

Rút ngắn 1/2 thời gian cấp sổ đỏ

Nhiều thủ tục đăng ký biến động đất đai so với trước đây được rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện. Cụ thể, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là tối đa 15 ngày (quy định trước đây là 30 ngày). Tương tự, thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất; tách thửa, hợp thửa đất, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý rút ngắn từ 20 ngày xuống còn 15 ngày. Đối với thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, vợ, chồng, nhóm người sử dụng đất giảm từ tối đa 15 ngày xuống còn 10 ngày. Thời gian thực hiện thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất

Nghị định 01 sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như bồi thường về đất khi thu hồi đất có nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền; xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất khi  thu hồi đất; hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Chẳng hạn, đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15.10.1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao mà chưa được cấp sổ đỏ đất thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao.

Đối với đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15.10.1993 đến trước ngày 1.7.2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao mà chưa được cấp sổ đỏ, người đang sử dụng đất được bồi thường như sau: trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao theo đúng mức thu quy định của Luật Đất đai năm 1993, được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao; trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thấp hơn mức thu quy định của Luật Đất đai năm 1993, được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định. Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1.7.2004 nhưng không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định.

Thêm nhiều trường hợp được cấp sổ đỏ

Quy định lần này tháo gỡ khó khăn trong cấp sổ đỏ thông qua việc quy định bổ sung một số loại giấy tờ về quyền sử dụng đất để làm cơ sở xem xét công nhận quyền sử dụng đất. Nghị định 01 quy định một số trường hợp được cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất như: Trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay từ ngày 1.7.2004 đến trước ngày 1.1.2008. Trường hợp người đề nghị cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước 1.7.2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở vẫn được xem xét cấp sổ đỏ và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đối với diện tích đất tăng thêm so với sổ đỏ của gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, văn phòng đăng ký đất đai phải xác nhận vào đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. Trường hợp đang sử dụng đất thuộc nhóm nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho trước 1.1.2008; đất chuyển nhượng, tặng cho từ 1.1.2008 đến trước 1.7.2014 mà có giấy về quyền sử dụng đất hoặc đất thừa kế có quyền sử dụng trước 1.7.2014; cơ quan tiếp nhận không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất.

CHÂU NỮ