Thời hạn của bản sao y là bao lâu?

BẢO NGUYÊN |

Khoản 1 và 2 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định, bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hiện nay, pháp luật không có bất kỳ quy định về việc hạn chế thời hạn sử dụng của bản sao đã được chứng thực hay được cấp từ sổ gốc. Như vậy, có thể hiểu thời hạn của bản sao y là vô thời hạn. Tuy nhiên, xét dưới góc độ thực tiễn, nên chia bản sao được chứng thực thành 2 loại sau: Bản sao “vô hạn” là bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có giá trị vô hạn (bảng điểm, bằng cử nhân, kỹ sư…); bản sao “hữu hạn” là bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có xác định thời hạn như chứng minh nhân dân thì bản sao chỉ có giá trị trong thời hạn bản gốc còn giá trị.

BẢO NGUYÊN