185 tác phẩm tham dự Giải thưởng văn học - nghệ thuật đất Quảng

T.P |

Chiều 25.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín - Trưởng ban Giải thưởng chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban tổ chức Giải thưởng văn học - nghệ thuật đất Quảng lần II để nghe báo cáo kết quả nhận tác phẩm dự giải thưởng và thảo luận tiêu chí chấm chọn.

Theo báo cáo của Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh, có 185 tác phẩm của 130 tác giả/nhóm tác giả trong 9 loại hình tham dự Giải thưởng văn học - nghệ thuật đất Quảng lần II. Ban sơ khảo đã tổ chức kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của các tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật tham dự giải và tiếp tục tổ chức chấm chọn các tác phẩm trong tháng 12 tới. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên ban tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín đề nghị cơ quan thường trực hoàn chỉnh dự thảo về tiêu chí, phương thức xét thưởng để ban hành và gửi đến tất cả thành viên ban tổ chức, ban giám khảo. Đồng thời đề nghị cơ quan thường trực gửi các tác phẩm đã qua sơ khảo đến các thành viên ban giám khảo trong thời gian tới.

T.P