Hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020

HÀ AN |

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND  tỉnh Lê Văn Thanh vừa ký Quyết định số 257/QĐ-UBND, quy định về chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, mỗi tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam, tùy theo nội dung chất lượng tác phẩm mà mức kinh phí hỗ trợ từ 10 -  30 triệu đồng cho tác giả hoặc nhóm tác giả. Định kỳ 2 năm tổ chức xét chọn và thực hiện hỗ trợ một lần; cụ thể vào các năm 2016, 2018, 2020.

UBND tỉnh giao cho Sở VH-TT&DL chủ trì xây dựng quy trình, kế hoạch hỗ trợ, phổ biến tác phẩm; Hội VHNT tỉnh cùng các ban, ngành liên quan tổ chức xét duyệt, đánh giá, kiểm tra, giám sát các hoạt động hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam.

Đây là quy định nhằm khuyến khích, động viên các văn nghệ sĩ, trí thức ngày càng sáng tác nhiều hơn các tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam. Khuyến kích các đề tài về truyền thống văn hóa, truyền thống lịch sử, đấu tranh cách mạng; công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương; những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu; thiếu nhi; văn hóa các dân tộc, miền núi, dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đặc biệt, ưu tiên các tác giả nữ, tác giả trẻ có triển vọng, tác giả là người dân tộc thiểu số…

HÀ AN